Kdo vás může zastavit a jak silniční kontrola probíhá

Namátková dopravní kontrola je naprosto běžnou součástí života všech motoristů. Někdo má to štěstí, že jí několik let uniká a pak když na ní dojde, nestačí se divit, co vše se může během velmi krátkého času odehrát. Právě z těchto důvodů přicházíme na našem informativně laděném magazínu s několika dílným seriálem, který vás provede celým průběhem a možnostmi dopravní kontroly. Ještě před tím, než se necháme příslušníkem policejního sboru zastavit, připomeňme si, kdo má k tomuto úkonu oprávnění.

Kdo vlastně může zastavit vozidlo?

Na českých pozemních komunikacích vás za jízdy může zastavit pouze příslušník Policie ČR a taktéž příslušník vojenské policie. Další osoby mají tuto pravomoc pouze ve zvláštních situacích, na které samozřejmě myslí zákon.

Uniformovaný policista – oprávnění zastavit motorové vozidlo má pouze uniformovaný policista v jednom ze stejnokrojů, jejichž podoba je uveřejněna ve vyhlášce ministerstva vnitra. V případě, že se vás pokusí zastavit osoba v černém tričku se žlutým nápisem Policie, zastavovat nemusíte a ani vám to nedoporučujeme.

Uniformovaný vojenský policista – zde platí naprosto stejné pravidlo, jako v předcházejícím segmentu. Motorové vozidlo může zastavit pouze uniformovaný vojenský policista, přičemž svou příslušnost prokazuje rukávovým znakem.

Strážník obecní a městské policie – sice mohou zastavit vozidlo, ale pouze za předpokladu, že mají podezření na spáchání silničního přestupku, který ovlivňuje plynulost na pozemních komunikacích. Následně pak mohou zastavit vozidlo na přechodu, aby zajistili bezpečný přechod pro chodce. Nemohou tedy vykonávat standardní namátkovou kontrolu.

Celník ve stejnokroji – je oprávněn zastavit vozidlo z důvodu vykonávání své práce, kterou je myšleno kontrolní vážení vozidel a kontrola úhrady dálničního kupónu nebo mýta.

Účastník dopravní nehody – dokonce i účastník dopravní nehody může využít svého práva na zastavení vozidla, pokud potřebuje pomoct se zraněným nebo je sám naléhavě zraněn.

Zaměstnanec železniční dráhy – smí zastavovat vozidla v blízkosti železničního přejezdu pro zajištění vyšší bezpečnosti – například při nefungujících signálních světlech.

Dopravce – zde je myšlen například řidič autobusu, který potřebuje zajistit bezpečný výstup i nástup svých cestujících, za předpokladu, že nastupují a vystupují ze strany vozovky.

Pedagogové – každý pedagog je pro zajištění přechodu dětí přes pozemní komunikaci oprávněn zpomalit nebo úplně zastavit jedoucí vozidlo směrem k nim. Právo zastavit vozidlo nabývá své hodnoty jen při vkročení organizovaného útvaru do vozovky.

Průvodce zvířat – vyhláška nezapomíná ani na průvodce hnané nebo vedené zvěře, takže pokud je to nevyhnutelně nutné, je možné být touto osobou zastaven.

Osoba provádějící práci na silnici – pozemní komunikace není jen místem určeným k průjezdu. Občas narazíme na úseky, kde je nutné zahájit opravu či rozsáhlejší rekonstrukci. Velmi často se tak v této situaci setkáváme s řízením kyvadlového provozu v místech zúžení.

Jak zastavení probíhá

Všechny uvedené osoby s rozšířeným oprávněním zastavovat motorová vozidla musí k těmto účelům používat vztyčenou paži nebo přímo zastavovací terčík. Za zhoršených klimatických podmínek se setkáte s červeným světlem opisující horní půlkruh.

Z jedoucího vozidla lze spatřit signál kmitající paže vzhůru a dolu s vysunutým terčem. Taktéž určitě znáte pokyn k zastavení vozidla za pomocí rozsvíceného nápisu STOP. Zastavení musí navíc proběhnout bezpečně a bez jakéhokoliv ohrožení ostatních účastníků silničního provozu, tedy s dostatečným předstihem.

Co je třeba mít u sebe

Ihned po zastavení vozidla jedním ze známých způsobů je řidič motorového vozidla pozdraven vojenským stylem a okamžitě vyzván k předložení dokladů. Řidič je povinen je mít u sebe jednak řidičský průkaz, osvědčení o registraci vozidla, to znamená malý technický průkaz, doklad o sjednaném povinném ručení v podobě zelené karty. Každý řidič starší 60 let je navíc povinen bez vyzvání předložit i doklad o zdravotní způsobilosti. Ti jsou totiž ze zákona povinni se po dovršení věkové hranice šedesáti let podrobovat pravidelným lékařským prohlídkám. Pamatujte, že obecní a městská policie může požadovat pouze malý technický průkaz a řidičské oprávnění.

Přistupujeme k prohlídce vozu

Prohlídka vozu je možná jen v několika zákonem stanovených situacích, a to pokud policisté mají podezření, že se řidič dopouští trestné činnosti nebo dalších souvisejících věcí s probíhající trestnou činnosti. Rovněž může dojít k prohlídce při pátrání po osobách hledaných, pohřešujících nebo se dokonce neprávem zdržujících na území České republiky. Poslední situace, kdy je prohlídka vozu proveditelná se týká pátrání po střelných zbraních, omamných látkách nebo výbušninách.

Policista musí mít důvodné podezření, obecní a městská policie nemá v prohlídkách vozu žádné kompetence a tento úkon provádět nesmějí. Namátková prohlídka vozidla při rutinní silniční kontrole je nezákonná. Pokud se policista chová jakkoliv agresivně, nebo jeho postup překračuje meze dodržování určitých etik důstojnosti, je možné na takového policistu podat stížnost na příslušné oddělení kontroly nebo inspekci ministerstva vnitra.

Dokazování takového prohřešku je při absenci zvukového a vizuálního záznamu velice problematické, proto si vždy zásah policistů dokumentujte. Máte na to plné právo a žádný policista vám nahrávání nemůže zakázat.

5/5 - (2 votes)
Líbil se vám článek? Sledujte nás na Facebooku a mějte přehled o aktuálních novinkách.